• === == Sheet metal

    =====10 degrees criss cross (cross brake) http://www.cadalyst.com/files/cadalyst/nodes/2007/10949/2-SE-SM-CrossBrake.jpg =====

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X