• (đổi hướng từ Democratizing)
  /di'mɔkrətaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác democratise

  Ngoại động từ

  Dân chủ hoá
  to democratize all fields of the social life
  dân chủ hoá mọi lãnh vực sinh hoạt xã hội

  hình thái từ

  Xây dựng

  dân chủ hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X