• Kinh tế

  tổng lợi nhuận bán hàng tính theo đơn vị phần trăm: (doanh thu - chi phí)*100/chi phí - Gross income expressed as a percentage of cost of sales. Formula: (Sales revenue - Cost of sales) x 100 ÷ Cost of sales.
  lãi gộp
  tổng số tiếp nhận (bảo hiểm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X