• /¸infʌn´dibjulə/

    Thông dụng

    Cách viết khác infundibulate

    Tính từ

    Hình phễu

    tác giả