• =====/'''<font color="red">"copy phiên âm vào đây"</font>'''/=====

  ==Từ điển thông dụng==

  ===Danh từ ….===

  (phần ... lần lượt có thể là /Động từ/Tính Từ/Ngoại động từ/Nội động từ…)

  =====Giải nghĩa 1=====

  :: [[ví ]][[dụ1]]

  ::Giải nghĩa cho ví dụ 1

  =====Giải nghĩa 2=====

  :: [[ví ]][[dụ2]]

  :: Giải nghĩa cho ví dụ 2

  ===Cấu trúc từ===

  (Là một cấu trúc ngữ pháp có chứa từ bạn đang soạn thảo)

  :: [[ví ]][[dụ1]]

  ::Giải nghĩa cấu trúc từ 1

  :: [[ví ]][[dụ2]]

  ::Giải nghĩa cấu trúc từ 2

  ===Hình thái từ===

  (Tùy thuộc từ đang soạn thảo có hay không)

  *V_ed: [[động từ thêm ed]]

  *Past: [[dạng quá khứ của từ]]

  *PP: [[dạng phân từ III của từ]])

  *V_ing: [[động từ đuôi ing]]

  *Adj: [[ dạng so sánh hơn (er) của từ]], [[dạng so sánh bậc nhất (est) của từ]]

  *Adv: [[ trạng từ (ly)]]

  *N: [[dạng danh từ của từ]]

  *Nguồn tham chiếu: [http://www.địachỉwebsitebạnthamkhảo Tên website]

  (Chú ý: Nếu bạn soạn thảo tại mục nào thì đặt nguồn tham chiếu ngay dưới mục bạn sửa đổi đó.)

  ==Chuyên ngành==

  ===Từ điển kinh tế….===

  (phần…lần lượt có thể là Từ điển kỹ thuật/ y học / sinh học / vật lý / lịch sử / kiến trúc…tùy theo từ chuyên ngành bạn đang soạn thảo)

  : Giải nghĩa chi tiết (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

  =====Nghĩa 1=====

  :: [[ví ]][[dụ1]]

  ::Giải nghĩa cho các ví dụ 1

  =====Nghĩa 2=====

  :: [[ví ]][[dụ2]]

  ::Giải nghĩa cho các ví dụ 2

  ==Các từ liên quan==

  ===Từ đồng nghĩa===

  =====noun,...=====

  (phần ... lần lượt có thể là noun, verb, adjective, ...)

  :[[từ đồng nghĩa 1]] , [[từ đồng nghĩa 2]] , [[từ đồng nghĩa 3]]

  ===Từ trái nghĩa===

  =====noun,...=====

  (phần ... lần lượt có thể là noun, verb, adjective, ...)

  :[[từ trái nghĩa 1]] , [[từ trái nghĩa 2]] , [[từ trái nghĩa 3]]

  *Nguồn khác: [http://www.tên website.com Tên website tham chiếu]

  (Nguồn khác có thể là 1 hoặc nhiều các website khác mà bạn dùng tham khảo cho từ chuyên ngành đang soạn thảo)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X