• /´ma:vələs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Kỳ lạ, kỳ diệu, tuyệt diệu, phi thường

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Wonderful, astonishing, amazing, astounding, surprising,remarkable, extraordinary, phenomenal, glorious, splendid,superb, excellent, spectacular, breathtaking, miraculous,unbelievable, incredible, sensational, mind-boggling,unparalleled, Colloq terrific, great, fantastic, fabulous,smashing, Slang far-out, crazy, wild, groovy, super, out kf thisworld, fantabulous, Brit spot or bang on, US marvy: It was amarvellous show, and Renfrew is a marvellous actor.

  Oxford

  Adj.
  (US marvelous) 1 astonishing.
  Excellent.
  Extremelyimprobable.
  Marvellously adv. marvellousness n. [ME f. OFmerveillos f. merveille: see MARVEL]

  Tham khảo chung

  Thông dụng

  Tính từ

  Kỳ lạ, kỳ diệu, tuyệt diệu, phi thường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  marvelous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X