• Thành ngữ

    Thay đổi luật lệ, quy tắc trong một tình huống và điều đó thường là không công bằng, thường để tạo ra sự khó khăn cho ai đó có thể đạt được cái gì đó(to change the rules in a situation in a way that is not fair, usually in order to make it more difficult for someone to achieve something)
    My boss is never satisfied. Whenever I think I've done what he wants, he moves the goalposts.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X