• Kỹ thuật chung

  số trang
  first page number
  số trang đầu tiên
  Logical Page Number (LPN)
  số trang logic
  LPN (logicalpage number)
  số trang logic
  Real Page Number (RPN)
  số trang thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X