• Thông dụng

    Động từ

    He thought that Luke was pulling his leg. Now this means making a joke by lying to someone and pretending the lie is true.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X