• Toán & tin

  cỗ máy tìm kiếm

  Giải thích VN: Trong khi nhiều chương trình đã cung cấp khả năng tìm kiếm, thuật ngữ “động cơ tìm kiếm” đã đồng nghĩa với thuật giải tìm kiếm thông tin trên Web hoặc Internet. Động cơ tìm kiếm sẽ xác định vị trí thông tin trên trang Web. Các động cơ tìm kiếm phổ biến trên Internet là AltaVista, Excite, Infoseek, và Lycos. Động cơ tìm kiếm cài đặt một chương trình gọi là spider hoặc Web crawler, sẽ đi lên Web và tìm đem về các tài liệu Web dựa trên những thông số cho trước hoặc theo yêu cầu của người dùng. Người quản trị Web site chỉ cần yêu cầu các nơi tìm kiếm như AltaVista thực hiện việc tìm kiếm. Các trang đã được tìm kiếm sẽ được đánh số, và các tài liệu được đánh số sẽ được thêm vào nội dung có thể tìm được của nơi tìm, do đó người dùng có thể tra cứu.

  công cụ tìm kiếm
  động cơ tìm kiếm

  Giải thích VN: Trong khi nhiều chương trình đã cung cấp khả năng tìm kiếm, thuật ngữ “cỗ máy tìm kiếm” đã đồng nghĩa với thuật giải tìm kiếm thông tin trên Web hoặc Internet. Cỗ máy tìm kiếm sẽ xác định vị trí thông tin trên trang Web. Các cỗ máy tìm kiếm phổ biến trên Internet là AltaVista, Excite, Infoseek, và Lycos. Cỗ máy tìm kiếm cài đặt một chương trình gọi là spider hoặc Web crawler, sẽ đi lên Web và tìm đem về các tài liệu Web dựa trên những thông số cho trước hoặc theo yêu cầu của người dùng. Người quản trị Web site chỉ cần yêu cầu các nơi tìm kiếm như AltaVista thực hiện việc tìm kiếm. Các trang đã được tìm kiếm sẽ được đánh số, và các tài liệu được đánh số sẽ được thêm vào nội dung có thể tìm được của nơi tìm, do đó người dùng có thể tra cứu.

  engine tìm kiếm

  Giải thích VN: Trong khi nhiều chương trình đã cung cấp khả năng tìm kiếm, thuật ngữ “động cơ tìm kiếm” đã đồng nghĩa với thuật giải tìm kiếm thông tin trên Web hoặc Internet. Động cơ tìm kiếm sẽ xác định vị trí thông tin trên trang Web. Các động cơ tìm kiếm phổ biến trên Internet là AltaVista, Excite, Infoseek, và Lycos. Động cơ tìm kiếm cài đặt một chương trình gọi là spider hoặc Web crawler, sẽ đi lên Web và tìm đem về các tài liệu Web dựa trên những thông số cho trước hoặc theo yêu cầu của người dùng. Người quản trị Web site chỉ cần yêu cầu các nơi tìm kiếm như AltaVista thực hiện việc tìm kiếm. Các trang đã được tìm kiếm sẽ được đánh số, và các tài liệu được đánh số sẽ được thêm vào nội dung có thể tìm được của nơi tìm, do đó người dùng có thể tra cứu.

  máy tìm kiếm

  Giải thích VN: Trong khi nhiều chương trình đã cung cấp khả năng tìm kiếm, thuật ngữ “cỗ máy tìm kiếm” đã đồng nghĩa với thuật giải tìm kiếm thông tin trên Web hoặc Internet. Cỗ máy tìm kiếm sẽ xác định vị trí thông tin trên trang Web. Các cỗ máy tìm kiếm phổ biến trên Internet là AltaVista, Excite, Infoseek, và Lycos. Cỗ máy tìm kiếm cài đặt một chương trình gọi là spider hoặc Web crawler, sẽ đi lên Web và tìm đem về các tài liệu Web dựa trên những thông số cho trước hoặc theo yêu cầu của người dùng. Người quản trị Web site chỉ cần yêu cầu các nơi tìm kiếm như AltaVista thực hiện việc tìm kiếm. Các trang đã được tìm kiếm sẽ được đánh số, và các tài liệu được đánh số sẽ được thêm vào nội dung có thể tìm được của nơi tìm, do đó người dùng có thể tra cứu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X