• Toán & tin

  kiểu bề mặt

  Giải thích VN: Là một phương pháp hiển thị sử dụng bởi một số chương trình CAD để thể hiện tính đặc của một phần tử.

  mẫu bề mặt

  Giải thích VN: Là một phương pháp hiển thị sử dụng bởi một số chương trình CAD để thể hiện tính đặc của một phần tử.

  mô hình bề mặt

  Giải thích VN: Là sự biểu diễn số hóa một cách trừu tượng hoặc gần đúng cho một bề mặt. Bởi vì một bề mặt chứa một số lượng vô hạn các điểm, một số tập hợp con của điểm có thể được dùng để biểu diễn bề mặt. Mỗi mô hình bao gồm một cấu trúc dữ liệu đã được định dạng, giá trị x, y, z của điểm và quy tắc được dùng để biểu diễn bề mặt. Phần mềm TIN hỗ trợ hai mô hình dữ liệu biểu diễn bề mặt: lattice (lưới) và tin (lưới tam giác bất chính quy).

  Xây dựng

  mô hình bề mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X