1. redirect Công cụ dịch tự động của chúng tôi

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: giup toi tu nay

  58.187.173.14 mong bạn dịch giúp

  probabilistically --20:30, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Tính xác suất

  --Google engine 20:30, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: thành ngữ

  The maudlin girl mong bạn dịch giúp

  As a rule I have a sandwich for lunch and a proper meal in the evening. --20:31, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Theo quy định tôi có một sandwich cho bữa trưa và một bữa ăn đúng vào buổi chiều.

  --Google engine 20:31, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: thành ngữ

  The maudlin girl mong bạn dịch giúp

  As a rule I have a sandwich for lunch and a proper meal in the evening. --20:22, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Theo quy định tôi có một sandwich cho bữa trưa và bữa ăn đúng là một trong những buổi chiều.

  --Google engine 20:22, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: hợp đồng

  117.3.56.228 mong bạn dịch giúp

  Insurance that contractor is obliged to carry under all applicable social, Worker's Compensation and Occupational Disease laws covering all of contractor's employees performing services under this Agreement including, without limitation, coverage under applicable maritime law --20:29, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Bảo hiểm mà thầu là bắt buộc phải mang theo tất cả các áp dụng xã hội, Công nhân bồi thường thiệt hại và Los Angeles, California móng, bao gồm các văn bản pháp luật của tất cả các nhà thầu của nhân viên thực hiện các dịch vụ theo Thoả thuận này bao gồm, nhưng không giới hạn, phạm vi bảo hiểm theo luật pháp áp dụng hàng hải

  --Google engine 20:29, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: hợp đồng

  117.3.56.228 mong bạn dịch giúp

  Employer's Liability Insurance, including coverage for marine operations, if applicable, with a limit of not less than US$ 1,000,000 per accident --20:58, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Nhà tuyển dụng, bao gồm bảo hiểm cho các hoạt động hàng hải, nếu áp dụng, với một giới hạn của không ít hơn 1000000 US $ cho mỗi tai nạn

  --Google engine 20:58, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: dich giup toi

  117.4.115.116 mong bạn dịch giúp

  nonstore retailing has its roots the mail-order catalogs sent by Sears and montgomery Ward during the late 1800s selling everything from household goods to ready-to-assemble housing materials --23:04, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • nonstore bán lẻ đã rễ của nó là mail-order catalog gửi bằng Sears và Montgomery Phường trong thời gian cuối 1800 bán tất cả mọi thứ từ hộ gia đình hàng hóa để sẵn sàng để lắp ráp nhà ở vật liệu

  --Google engine 23:04, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: anh van

  117.4.115.116 mong bạn dịch giúp

  selling through nonstore retailers --23:12, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • nonstore bán hàng thông qua các nhà bán lẻ

  --Google engine 23:12, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: anh van

  117.4.115.116 mong bạn dịch giúp

  today you can order clothing electronics, flowers, and almost every other type of tangible and intangible product from anywhere in the world at any time of day without actually visiting a store --00:23, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • hôm nay, bạn có thể đặt hàng quần áo, đồ điện tử, hoa, và hầu như tất cả các loại sản phẩm quy n vô hình và hữu hình từ bất cứ nơi nào trên thế giới vào bất kỳ lúc nào trong ngày mà không thực sự ghé thăm một cửa hàng

  --Google engine 00:23, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: dien

  Linelife mong bạn dịch giúp

  for instance the change in current flowing through the primary of the transformer will induce a current in the secondary --00:31, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • ví dụ thay đổi trong hiện tại chảy qua các chính của các biến sẽ là một nguyên nhân hiện nay ở các trung

  --Google engine 00:31, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: giup toi

  117.4.115.116 mong bạn dịch giúp

  nonstore retailing includes mail-order from such as L.L bean , vending machines such as those selling candy bars and soft drinks, telemarketers such as those selling British Telecom services, door-to-door direct sellers such as Avon,and a variety of electronic venues such as the internet, interactive kiosks and television home shopping networks --03:54, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • nonstore bán lẻ bao gồm các mail-order từ như LL đậu, máy bán hàng như những người bán hàng kẹo quầy bar và nước giải khát, điện thoại như những người bán hàng cho các dịch vụ viễn thông British, cửa, cửa để bán trực tiếp như avon, và một địa điểm khác nhau của điện tử chẳng hạn như internet, truyền hình tương tác kiosks và mạng lưới nhà mua sắm

  --Google engine 03:54, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: kinh tế

  Meomuvoca mong bạn dịch giúp

  The companies were mainly selected based on convenience (i.e., access), but our purpose was also to encompass e-marketplaces that represent diverse ownership structures (biased versus independent), as well as different direction of trade (horizontal versus vertical). --00:41, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Đã được các công ty
   lựa chọn chủ yếu dựa trên sự tiện nghi (ví dụ, truy cập), nhưng mục đích của chúng tôi cũng đã đến
   bao e-rằng thị trường đại diện cho quyền sở hữu đa dạng cấu trúc (biased
   versus độc lập), cũng như các hướng khác nhau của thương mại (ngang versus
   dọc).

  --Google engine 00:41, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: thuong mai

  The maudlin girl mong bạn dịch giúp

  A men are more likely than women to value intrinsic, for example solitude, autonomy, opportunities to lead and exercise authority; and extrinsic such as promotion opportunities, earnings; attributes that confer independence, power, prestige and money --23:41, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • Một người có nhiều khả năng hơn phụ nữ để intrinsic giá trị, ví dụ như solitude, tự chủ, cơ hội để dẫn và tập thể dục thẩm quyền; và extrinsic như xúc tiến cơ hội, các khoản thu nhập; thuộc tính rằng trao độc lập, quyền lực, uy tín và tiền bạc

  --Google engine 23:41, ngày 14 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: giúp với

  Concopepe mong bạn dịch giúp

  Application for admission to the Graduate School at this university must be made on forms provied by the Director of admission.An applicant whose undergraduate work was done at another institution should request that two copies of undergraduate transcrips and degrees be sent directly to the Dean of the Graduate School.Both the application and the transcrips must be on file at least one month prior to the registration date, and must be accompained by a nonrefundable ten-dollar check or monney order to cover the cost of processinfg the application --01:11, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Đơn xin nhập học cho đến Cao học tại trường đại học này phải được thực hiện trên các hình thức provied do Giám đốc admission.An nộp đơn có đại học công việc đã được thực hiện tại cơ sở giáo dục khác nên yêu cầu hai bản sao của đại transcrips độ và được gửi trực tiếp đến giới thiệu của School.Both tốt nghiệp ứng dụng và các transcrips trong hồ sơ phải được ít nhất một tháng trước khi đăng ký ngày, và phải được accompained bởi một nonrefundable mười đô la-kiểm tra hoặc monney để bao gồm chi phí các ứng dụng processinfg

  --Google engine 01:11, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: hợp đồng xây dựng

  203.210.254.141 mong bạn dịch giúp

  do you agree to adjust BOQ items á dicussed with BK Asia consultants including addition item --01:33, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • bạn có đồng ý để điều chỉnh BOQ bài à ¡dicussed với BK Châu Á bao gồm tư vấn thêm mục

  --Google engine 01:33, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: help me!

  Derath mong bạn dịch giúp

  back up order entry point for incoming PPG order. Imcoming Sales Lead Pre-qualification an distribution to appropriate Sales presentative --08:40, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • back up đơn hàng cho các điểm PVI trật tự.
   Bán hàng Imcoming Chì sẵn một trình độ thích hợp để phân phối Bán hàng presentative

  --Google engine 08:40, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: dich diup

  117.4.66.245 mong bạn dịch giúp

  Mail-Order Firms these firms provide customers and business with a wide variety of goods ordered from catalogs and shipped by mail or private carrier. Catelog shopping is big business, and it's growing at around 8 percent annually, faster than th 5 percent annual growth of all consumer shopping. Many of the top mail-order firms, such as L.L.Bean ,are set up like specialty stores, focusing on a narrow range of merchandise --08:14, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • Doanh-mail đặt hàng các công ty cung cấp cho khách hàng và doanh nghiệp với nhiều loại hàng hóa từ lệnh catalog shipped và gửi thư hoặc nhà cung cấp dịch vụ tư nhân. Catelog mua sắm lớn, kinh doanh, và điều đó trồng ở khoảng 8 phần trăm hàng năm, 5 năm nhanh hơn tốc độ tăng trưởng hàng năm phần trăm của tất cả các người tiêu dùng mua sắm. Nhiều người trong số các đầu trang mail-order doanh nghiệp, chẳng hạn như LLBean, được thiết lập như các cửa hàng đặc sản, tập trung vào một thu hẹp phạm vi buôn bán

  --Google engine 08:14, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: Giúp tớ dịch đoạn này nhé, cảm ơn nhiều!

  Hoaxhh mong bạn dịch giúp

  "To oversee the development of the NQF, by formulating and publishing policies and criteria for the registration of bodies responsible for establishing education and training standards or qualifications and for the accreditation of bodies responsible for monitoring and auditing achievements in terms of such standards and qualifications" --08:15, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • "Để giám sát sự phát triển của NQF, do hình thành và xuất bản các chính sách và các tiêu chuẩn cho việc đăng ký của cơ quan có trách nhiệm cho việc thành lập các tiêu chuẩn giáo dục và đào tạo và bằng cấp hoặc dành cho các công nhận của cơ quan có trách nhiệm giám sát và kiểm toán các thành tựu trong điều khoản của các tiêu chuẩn và bằng cấp"

  --Google engine 08:15, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: Đoạn này nữa nhé, cảm ơn!

  Hoaxhh mong bạn dịch giúp

  "• To oversee the implementation of the NQF by ensuring the registration, accreditation and assignment of functions to the bodies referred to above, as well as the registration of national standards and qualifications on the framework. It must also take steps to ensure that provisions for accreditation are complied with and where appropriate, that registered standards and qualifications are internationally comparable" --09:10, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • "⠀ ¢ Để giám sát việc thực hiện các NQF bằng cách đảm bảo việc đăng ký, nhận và giao của các cơ quan chức năng để giới thiệu đến ở trên, cũng như việc đăng ký của các tiêu chuẩn quốc gia và bằng cấp trên khung. Nó cũng phải thực hiện các bước để đảm bảo rằng quy định cho công nhận, người với, và nơi thích hợp, có đăng ký tiêu chuẩn và so sánh bằng cấp được quốc tế "

  --Google engine 09:10, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: bai tap

  117.4.66.245 mong bạn dịch giúp

  I waited for the other guy to name his price. I didn't tell him what my objective was I asked him exactly what his requirements were, who his current partners were and how long it would take him to reach a decision Every half hour,I tried to say what we had agreed on and what remained to be negotiated --09:27, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Tôi chờ cho các guy để tên của mình giá. Tôi không nói cho anh ta những gì đã được mục tiêu của tôi
   Tôi hỏi Ngài chính xác những gì mình đã được yêu cầu, những người đã được các đối tác của mình hiện tại và trong bao lâu nó sẽ có được người để tiếp cận với một quyết định
   Mỗi nửa giờ, tôi cố gắng nói rằng những gì chúng tôi đã có thoả thuận trên và những gì còn lại sẽ được hiệp thương

  --Google engine 09:27, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: TIENG ANH PHAP LY

  125.212.167.243 mong bạn dịch giúp

  It should be stated that whether or not class rights have been varied or prejudiced can be a difficult question; for example, when the rights attached to a particular class of shares are not varied, but a new classes of shares is created whose tights impact on the value of the rights of that existing class. --09:19, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Nó cần được nêu rõ rằng lớp học hay không quyền lợi đã được đa dạng prejudiced hoặc có thể là một câu hỏi khó; ví dụ, khi các quyền kèm theo một loại cổ phần không phải là đa dạng, nhưng một loại cổ phiếu mới được tạo ra có tác động ảnh hưởng đến tights giá trị của các quyền của rằng hiện tại lớp học.

  --Google engine 09:19, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: bai tap2

  117.4.66.245 mong bạn dịch giúp

  before the negotiations, I spent days working on the figures. I knew if he didn't accept my first option, we had two cheaper options to propose. When the customer arrived, I asked if he'd had a good nflight and offered juice and coffee. Iasked if that was his final offer and he went red in the face --12:55, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • trước khi đàm phán, tôi dành ngày làm việc trên các con số.
   Tôi biết nếu ông đã không chấp nhận lựa chọn đầu tiên của tôi, chúng tôi có hai sự lựa chọn rẻ để đề xuất.
   Khi các khách hàng đến Úc, tôi hỏi nếu ông muốn có một nflight tốt và cung cấp nước trái cây và cà phê.
   Iasked nếu đã được cung cấp và cuối cùng của mình, người đi màu đỏ ở mặt

  --Google engine 12:55, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: Mong cac ban dich giup(nganh GT)

  117.0.28.150 mong bạn dịch giúp

  8-1. General Pipe jacking is a method of installing a pipe under road- ways, railways, runways or highways without using an open cut trench. The pipe jacking procedure uses a casing pipe of steel or reinforced concrete that is jacked through the soil. Sizes range from 460 to 2,740 mm (18 to 108 in.). Maximum jacking loads are controlled by pumping bentonite or suitable lubricants around the out- side of the pipe during the jacking operation. Typically, jacks are oversized so they can be operated at a lower pressure and maintain a reserve jacking capacity. It is common to use a 24-hour operation when pushing pipe, reducing the possibility that the pipe will freeze or “set” in the ground. Another common practice is to place 38-mm- (1.5-in.-) diameter grout plugs in each section of pipe up to 1,220-mm (48-in,) diameter and three plugs in each section of pipe over 1,370 mm (54 in.) in diameter. These plugs are used to pump lubricants around the outside of the pi~ during the jacking operation and to pump grout around the outside of the pipe after the push is completed. Refer to Figure 8-1 for casing pipe details. In accordance with the intent of EM 1110-2-1913 and para l-6.e., a drainage detail shall be provided that is adequate to prevent formation of excess seepage gradients and piping in the region of the landside toe of levees underlain by pipes installed by jacking or other “trench- less” methods. The detail may consist of buried drainage features with suitable filter, drainage collection and dis- charge elements, an inverted filter and weight berm above the toe of the levee and the pipe installation pit, or a combination of these. --09:46, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • 8-1. Chung
   Jacking pipe là một phương pháp cài đặt một ống theo đường -
   cách, tuyến đường sắt, đường cao tốc runways hay không sử dụng
   mở cắt mương. The pipe Jacking thủ tục sử dụng một
   casing ống thép hoặc bê tông được tăng cường jacked
   thông qua đất. Kích thước khoảng từ 460 đến 2.740 mm (18
   108 để in). Jacking tải tối đa được kiểm soát bởi
   bơm bentonite hoặc phù hợp dầu nhờn quanh-out
   bên của ống trong quá trình hoạt động Jacking. Thông thường,
   jacks đang oversized để họ có thể được vận hành tại một thấp hơn
   áp lực và duy trì một Jacking đặt công suất. Nó là
   phổ biến để sử dụng một hoạt động 24 giờ, khi đẩy ống,
   giảm khả năng rằng các ống sẽ đông hoặc ⠀ œset⠀
   trong đất. Thêm một thực tế là nơi để
   38-mm-(1,5-trong .-), đường kính grout plugs trong mỗi phần của
   Ống lên đến 1.220-mm (48-trong,), đường kính và ba trong plugs
   mỗi phần của hơn pipe 1.370 mm (54 in) ở đường kính.
   Những plugs được sử dụng để bơm dầu nhờn quanh
   bên ngoài của pi ~ Jacking trong quá trình hoạt động và để
   bơm grout xung quanh bên ngoài của các ống sau khi push
   được hoàn thành. Hình tham khảo 8-1 cho ống casing chi tiết.
   Phù hợp với các định và EM 1110-2-1913
   para l-6.e., một hệ thống thoát nước chi tiết sẽ được cung cấp mà là
   phù hợp để ngăn ngừa hình thành các vượt quá seepage gradients
   piping và trong khu vực của landside toe của levees
   underlain do ống hay cài đặt Jacking do khác ⠀ œtrench -
   Lessa € phương pháp. Các chi tiết tháng năm chôn bao gồm hệ thống thoát nước
   các tính năng phù hợp với các bộ lọc, hệ thống thoát nước và các bộ sưu tập dis -
   phí yếu tố, một inverted lọc và cân nặng trên berm
   các toe của đê và các cài đặt ống hầm, hoặc một
   kết hợp của những.

  --Google engine 09:46, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: bai tap 1

  117.4.66.245 mong bạn dịch giúp

  be friendly. never be the first to make an offer. Pay attention to the other side's body languuage. Summarise often the points you agree on --08:47, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • được thân thiện.
   không bao giờ là người đầu tiên được thực hiện một cung cấp.
   Chú ý đến mặt khác của cơ thể languuage.
   Tổng hợp thường xuyên các điểm trên bạn đồng ý

  --Google engine 08:47, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: dien

  Dtd2 mong bạn dịch giúp

  electronics in the home --09:57, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • điện tử trong nhà

  --Google engine 09:57, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: bai tap 1

  117.4.66.245 mong bạn dịch giúp

  be friendly. Never be the first to make an offer. Pay attention to the other side's body language. Summarise often the points you agree on --09:59, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • được thân thiện.
   Không bao giờ là người đầu tiên được thực hiện một cung cấp.
   Chú ý đến mặt khác của cơ thể ngôn ngữ.
   Tổng hợp thường xuyên các điểm trên bạn đồng ý

  --Google engine 09:59, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: it is not being green

  118.71.92.17 mong bạn dịch giúp

  technology --09:56, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • kỹ thuật/ công nghệ

  --User:Bizvn 09:56, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: thanh ngu

  118.71.92.17 mong bạn dịch giúp

  sang the velvet voice of kermit the frog --10:01, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • velvet sang các tiếng nói của các kermit frog

  --Google engine 10:01, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: midified D-H notation

  123.17.225.236 mong bạn dịch giúp

  as a result, the pose of frame (xyz)with respect to frame (xyz) --13:41, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • như là một kết quả, các thế của khung (xyz) đối với khung (xyz)

  --Google engine 13:41, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: giup toi nhe

  123.17.225.236 mong bạn dịch giúp

  NC data equations --09:43, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • NC tính dữ liệu

  --Google engine 09:43, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: cam on

  123.17.225.236 mong bạn dịch giúp

  numberial computer data equation --10:36, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • numberial phương trình dữ liệu máy tính

  --Google engine 10:36, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Việt - Anh về chủ đề: doanh nghiệp tư nhân ánh sáng

  222.254.79.18 mong bạn dịch giúp

  Ai dịch giup mình cụm từ này với " Doanh nghiệp tư nhân Ánh Sáng" sang tiếng anh với --10:50, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Who da "<ch help mA¬nh ca»¥m ta»« nA Health va»> i
   'Corporate nghiá »‡ p tAe nhà ¢ ° n ¡A SA as the" tia º ¿to the brother with

  --Google engine 10:50, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: mong bạn dịch giiúp

  222.252.24.168 mong bạn dịch giúp

  aminal medicine --10:23, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • aminal thuốc

  --Google engine 10:23, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: mong bạn dịch giiúp

  222.252.24.168 mong bạn dịch giúp

  animal medicine --11:14, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • động vật thuốc

  --Google engine 11:14, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: helicobacter pylori

  98.242.77.245 mong bạn dịch giúp

  helicobacter pylori is a type of bacteria. Researchers believe that H.pylori is responsible for the majority of peptic ulcers. --11:33, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • helicobacter pylori là một loại vi khuẩn. Nhà nghiên cứu cho rằng H.pylori là chịu trách nhiệm đối với phần lớn các peptic loét.

  --Google engine 11:33, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: ky thuat

  123.17.225.236 mong bạn dịch giúp

  linear motions --14:57, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • linear thao

  --Google engine 14:57, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: Nhờ dịch giúp

  203.210.211.168 mong bạn dịch giúp

  Following the existing literature, we use two output-based measures of monitoring, which are based on loan charge-offs (Monitoring LCO) and non-performing loans (Monitoring NPL) --15:01, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Sau đây hiện có văn học, chúng tôi sử dụng hai sản lượng dựa trên các biện pháp giám sát, và đó cũng là dựa trên vay tiền phí-không thích (Giám sát LCO) và không hoạt động cho vay (Giám sát npl)

  --Google engine 15:01, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: kinh tế

  118.68.45.208 mong bạn dịch giúp

  the new Bug came with s bud vase, as did the press kits that Ruder Finn sent out. --12:20, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Lỗi mới đến với s bud vase, như đã làm báo chí rằng túi tiếp liệu Ruder Finn gửi ra.

  --Google engine 12:20, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: manaul break glass

  222.252.228.154 mong bạn dịch giúp

  manaul break glass --16:03, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • manaul break kính

  --Google engine 16:03, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: manaul break glass

  222.252.228.154 mong bạn dịch giúp

  manaul break glass --16:03, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • manaul break kính

  --Google engine 16:03, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: ky thuat

  123.17.225.236 mong bạn dịch giúp

  based-off-line planning --14:00, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • dựa-off-line kế hoạch

  --Google engine 14:00, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: kho qua

  123.17.225.236 mong bạn dịch giúp

  based off-line planning --15:06, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • dựa trên quy hoạch off-line

  --Google engine 15:06, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: bài báo

  Dzunglt mong bạn dịch giúp

  No not like that you sicko. In an effort to keep her outing private, Britney "secretly" left the Summit with her gardener --14:57, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Không có không như rằng bạn SicKo. Trong một nỗ lực để có thể giữ cho mình outing tư nhân, Britney "bí mật" của Hội nghị Thượng đỉnh trái với cô ấy gardener

  --Google engine 14:57, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Việt - Anh về chủ đề: thành ngữ

  Dzunglt mong bạn dịch giúp

  ông ăn chả bà ăn nem --14:59, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • A'ng Aƒn chá º £ bA Aƒn nem

  --Google engine 14:59, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Việt - Anh về chủ đề: Dịch thư

  222.252.125.67 mong bạn dịch giúp

  Tôi rất xin lỗi ông về việc nhầm lẫn đáng tiếc của tôi đã làm. Mong ông bỏ qua cho việc đã gửi email và các thông tin nhầm cho ông Một lần nữa tôi rất xin lỗi. --15:22, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • TA'i ra º ¥ t ask for the "va-i A'ng" via "‡ c smaller leaves m § º º« n A'A ¡¿º tia of the fish "The tA'i A'A lA £ m. Mong A'ng broadcast through via the "c ‡ A'A £ ga" i e-mail and even ¡c thÃ'ng House º § m for A'ng
   Ma »™ t lá na n º §» ¯ A tA'i ra º ¥ t ask for the "-i.

  --Google engine 15:22, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: in the trenches

  118.69.229.181 mong bạn dịch giúp

  --16:45, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  --Google engine 16:45, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: nhi

  117.4.22.250 mong bạn dịch giúp

  tại sao bạn cười --17:43, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • tá º ¡i sao bá º ¡n cÆ ° á »i

  --Google engine 17:43, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: Law

  123.24.135.134 mong bạn dịch giúp

  Could it plausibly be said that such a surge resulted from the obligations incurred if those obligations were incurred decades earlier, or does the lack of proximity in time between the concession and the import surge militate against any finding of a causal link between them as suggested in Jackson? --20:31, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • Plausibly nó có thể được cho rằng, như một sự đột biến ra từ các nghĩa vụ phát sinh, nếu những người có nghĩa vụ phải gánh chịu nhiều thập kỷ trước, hay, không có gì thiếu thông trong thời gian gần giữa giảm nhập khẩu và các đột biến so với bất kỳ militate tìm nguyên nhân của một liên kết giữa chúng, như được đề xuất trong Jackson?

  --Google engine 20:31, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: nho cac ban dich giup cum tu nay

  222.254.21.204 mong bạn dịch giúp

  institution arangement --22:44, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • cơ sở giáo dục sắp xếp

  --Google engine 22:44, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: coal miner

  58.187.85.8 mong bạn dịch giúp

  Coal miners went on strike in the spring of nineteen-oh-two. They demanded more pay and safer working conditions. Mine owners refused to negotiate. One even insulted the miners. He said: "The rights and interests of the laboring man will be protected and cared for. It will not be the labor activists who take care of him. It will be the Christian men to whom God in his great wisdom has given the control of the property interests of this country." This self-serving use of religion made many Americans support the striking workers. --03:17, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Than Miners đi trên đình công trong mùa xuân của chín-oh-hai. Họ phải trả thêm demanded an toàn hơn và điều kiện làm việc. Mine chủ sở hữu từ chối để thương lượng. Thậm chí trong một insulted Miners. Ông nói: "Các quyền và lợi ích của người lao động sẽ có thể được bảo vệ và chăm sóc. Nó sẽ không phải là những người lao động hoạt động chăm sóc người. Nó sẽ là người Cơ đốc giáo mà Thiên Chúa trong sự khôn ngoan tuyệt vời của mình đã cho sự kiểm soát của tài sản, lợi ích của đất nước này. " Điều này tự phục vụ sử dụng các tôn giáo được thực hiện nhiều thời Mỹ gốc hỗ trợ cho các công nhân.

  --Google engine 03:17, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: cuu voi

  58.187.85.8 mong bạn dịch giúp

  It will not be the labor activists who take care of him. It will be the Christian men to whom God in his great wisdom has given the control of the property interests of this country." --23:48, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Nó sẽ không phải là những người lao động hoạt động chăm sóc người. Nó sẽ là người Cơ đốc giáo mà Thiên Chúa trong sự khôn ngoan tuyệt vời của mình đã cho sự kiểm soát của các tài sản lợi ích của đất nước này. "

  --Google engine 23:48, ngày 15 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: Kinh te

  222.254.70.242 mong bạn dịch giúp

  opportunities for distinction --14:46, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • cơ hội cho các phân

  --Google engine 14:46, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: Hợp đồng

  118.68.47.157 mong bạn dịch giúp

  Licensee shall pay or cause to be paid directly to the owners of the copyright or their duly authorized agents all sums which may be or become due with respect to the records manufactured and sold from the Master recording(s) and which embody musical or other material. --14:10, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • Giấy phép sẽ trả tiền hoặc nguyên nhân để có thể được trả trực tiếp cho người chủ sở hữu của bản quyền hoặc được ủy quyền của họ duly tất cả các đại lý sums thể có thể được hoặc sẽ trở thành do đối với các hồ sơ, sản xuất và bán từ Thạc sĩ ghi âm (s) và âm nhạc mà thân chương hoặc các tài liệu khác .

  --Google engine 14:10, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: do

  222.252.158.250 mong bạn dịch giúp

  we found that last three measurements are redundant measurements --19:58, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • chúng tôi thấy rằng qua ba hệ thống đo lường đang có dư đo lường

  --Google engine 19:58, ngày 16 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: renovation contractor

  118.71.57.239 mong bạn dịch giúp

  renovation contractor ended up in a flight with workers from a rival company --02:12, ngày 17 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • đổi mới thầu kết thúc trong một chuyến bay với người lao động từ một công ty đua tranh

  --Google engine 02:12, ngày 17 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: aaa

  192.168.2.95 mong bạn dịch giúp

  test --00:44, ngày 17 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • kiểm tra

  --Google engine 00:44, ngày 17 tháng 10 năm 2008 (ICT)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: Mọi người dịch giùm,thanks

  117.3.41.228 mong bạn dịch giúp

  The first is related to the physical location of hospitals.Since a large majority of hospitals are located in urban centers,geographical access to hospitals is much better for better dwellers than for poorer rural residents. --23:37, ngày 19 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Bản dịch hiện tại

  • Đầu tiên là liên quan đến các địa điểm vật lý của hospitals.Since một lớn, đa số các bệnh viện nằm ở trung tâm đô thị, địa lý truy cập vào bệnh viện nhiều hơn là tốt hơn cho cư dân hơn cho cư dân nghèo nông thôn.

  --Google engine 23:37, ngày 19 tháng 10 năm 2008 (KRAST)

  Dịch Anh - Việt về chủ đề: Điều khoản chấm dứt Hợp đồng

  58.187.158.206 mong bạn dịch giúp

  This Agreement may be terminated immediately by either Party in the event an order for relief in any bankruptcy or reorganization proceeding is entered against the other Party --11:10, ngày 1 tháng 3 năm 2009 (ICT)

  Bản dịch hiện tại

  • Thoả thuận này có thể được chấm dứt ngay lập tức của Đảng, hoặc trong trường hợp một đơn đặt hàng cho các đạo trong bất kỳ tổ chức khai phá sản hoặc là nhập vào so với các Bên

  --Google engine 11:10, ngày 1 tháng 3 năm 2009 (ICT)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X