• /ʌn´hi:diη/

    Thông dụng

    Tính từ

    ( + to) không chú ý (đến), không lo lắng (đến)

    tác giả