• Những người cố ý phá hoại thì công của cộng đồng kể như đổ sông đổ biển?
  Mọi phiên bản của bài viết đều được giữ trong lịch sử và có thể được nhanh chóng hồi phục khi sửa đổi "phá hoại" được phát hiện bởi công cụ quản trị của supporter. Không phải mọi sửa đổi có vẻ "phá hoại" đều không có ích cho cộng đồng, đôi khi chúng có đóng góp nhất định. Những phiên bản bị phá hoại hay chưa hoàn thiện đủ mức có xu hướng tồn tại ngắn ngủi.
  • Một bài viết, nếu người khác được sửa có khi ngược lại ý người soạn thì sao?
  Một bài viết nếu muốn tồn tại lâu dài trong BaamBoo Tra Từ, nơi ai cũng có quyền sửa đổi, hiển nhiên sẽ phải đạt đến sự đồng thuận của đa số thành viên, thông qua trang thảo luận. Về mặt nội dung, để tìm cách đạt được đồng thuận, chúng ta có thể tham khảo thêm BaamBoo-Tra Từ Các quy tắc ứng xử cộng đồng. Về hình thức, các thành viên được khuyến khích tuân theo Cẩm nang về văn phong.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X