• //--> </SCRIPT> </HEAD>

  <BODY BGCOLOR="9C8772" TOPMARGIN="5" MARGINHEIGHT="0" BACKGROUND="/webdict/texture.gif" LEFTMARGIN=8 MARGINWIDTH="10" onLoad="writeFirst()">

  mou

   Nghia
   • ( <a href="JavaScript:MakeLink('mol','french','on')">mol</a> tru?c m?t t? b?t d?u b?ng nguyên âm hay h câm), molle
  • tính t?
   • m?m
    • <a href="JavaScript:MakeLink('Cire','french','on')">Cire</a> <a href="JavaScript:MakeLink('molle','french','on')">molle</a>
     sáp ong m?m
   • êm
    • <a href="JavaScript:MakeLink('Fauteuil','french','on')">Fauteuil</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
     gh? bành êm
   • nóng ?m
    • <a href="JavaScript:MakeLink('Temps','french','on')">Temps</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
     th?i ti?t nóng ?m
   • y?u ?t, ?o l?, u? o?i,  ?y m?
    • <a href="JavaScript:MakeLink('Vent','french','on')">Vent</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
     gió y?u (?t)
    • <a href="JavaScript:MakeLink('Vie','french','on')">Vie</a> <a href="JavaScript:MakeLink('molle','french','on')">molle</a>
     cu?c s?ng ?y m?
    • <a href="JavaScript:MakeLink('Allure','french','on')">Allure</a> <a href="JavaScript:MakeLink('molle','french','on')">molle</a>
     dáng di u? o?i
   • nhu nhu?c
    • <a href="JavaScript:MakeLink('Un','french','on')">Un</a> <a href="JavaScript:MakeLink('homme','french','on')">homme</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
     m?t ngu?i nhu nhu?c
    • <a href="JavaScript:MakeLink('fond','french','on')">fond</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
     dáy bùn
    • <a href="JavaScript:MakeLink('mer','french','on')">mer</a> <a href="JavaScript:MakeLink('molle','french','on')">molle</a>
     bi?n d?ng
    • <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a> <a href="JavaScript:MakeLink('comme','french','on')">comme</a> <a href="JavaScript:MakeLink('une','french','on')">une</a> <a href="JavaScript:MakeLink('chiffe','french','on')">chiffe</a>
     nhu nhu?c quá
    • <a href="JavaScript:MakeLink('pâte','french','on')">pâte</a> <a href="JavaScript:MakeLink('molle','french','on')">molle</a>
     k? d? sai khi?n
  • ph?n nghia <a href="JavaScript:MakeLink('Dur','french','on')">Dur</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('rigide','french','on')">rigide</a>. <a href="JavaScript:MakeLink('Ferme','french','on')">Ferme</a>. <a href="JavaScript:MakeLink('Fort','french','on')">Fort</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('vigoureux','french','on')">vigoureux</a>. <a href="JavaScript:MakeLink('Agissant','french','on')">Agissant</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('alerte','french','on')">alerte</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('dynamique','french','on')">dynamique</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('énergique','french','on')">énergique</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('preste','french','on')">preste</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('vif','french','on')">vif</a>
  • phó t?
   • (thông t?c) nh? nhàng; t? t?
    • <a href="JavaScript:MakeLink('Vas-y','french','on')">Vas-y</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
     c? t? t?
   • y?u ?t
    • <a href="JavaScript:MakeLink('Musicien','french','on')">Musicien</a> <a href="JavaScript:MakeLink('qui','french','on')">qui</a> <a href="JavaScript:MakeLink('joue','french','on')">joue</a> <a href="JavaScript:MakeLink('trop','french','on')">trop</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
     nh?c công choi quá y?u ?t
  • danh t? gi?ng d?c
   • cái m?m
    • <a href="JavaScript:MakeLink('Le','french','on')">Le</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a> <a href="JavaScript:MakeLink('et','french','on')">et</a> <a href="JavaScript:MakeLink('le','french','on')">le</a> <a href="JavaScript:MakeLink('dur','french','on')">dur</a>
     cái m?m và cái c?ng
   • (thân m?t) ngu?i nhu nhu?c
   • ph?i (thú v?t)
    • <a href="JavaScript:MakeLink('Mou','french','on')">Mou</a> <a href="JavaScript:MakeLink('de','french','on')">de</a> <a href="JavaScript:MakeLink('veau','french','on')">veau</a>
     ph?i bê
    • <a href="JavaScript:MakeLink('avoir','french','on')">avoir</a> <a href="JavaScript:MakeLink('du','french','on')">du</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
     không du?c cang, chùng
    • <a href="JavaScript:MakeLink('bourrer','french','on')">bourrer</a> <a href="JavaScript:MakeLink('le','french','on')">le</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a> <a href="JavaScript:MakeLink('à','french','on')">à</a> (<a href="JavaScript:MakeLink('de','french','on')">de</a>) <a href="JavaScript:MakeLink('quelqu*27un','french','on')">quelqu'un</a>
     (thông t?c) l?a ai
    • <a href="JavaScript:MakeLink('donner','french','on')">donner</a> <a href="JavaScript:MakeLink('du','french','on')">du</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
     n?i ra (dây th?ng...)
    • <a href="JavaScript:MakeLink('prendre','french','on')">prendre</a> <a href="JavaScript:MakeLink('du','french','on')">du</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
     l?ng ra du?c, n?i ra
    • <a href="JavaScript:MakeLink('rentrer','french','on')">rentrer</a> <a href="JavaScript:MakeLink('dans','french','on')">dans</a> <a href="JavaScript:MakeLink('le','french','on')">le</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a> <a href="JavaScript:MakeLink('à','french','on')">à</a> (<a href="JavaScript:MakeLink('de','french','on')">de</a>) <a href="JavaScript:MakeLink('quelqu*27un','french','on')">quelqu'un</a>
     (thân m?t) dánh ai
  </BODY></HTML>

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X