• //--> </SCRIPT> </HEAD>

  <BODY BGCOLOR="9C8772" TOPMARGIN="5" MARGINHEIGHT="0" BACKGROUND="/webdict/texture.gif" LEFTMARGIN=8 MARGINWIDTH="10" onLoad="writeFirst()">

  s'abstenir

   Nghĩa
   • nhịn, kiêng
    • <a href="JavaScript:MakeLink('S*27abstenir','french','on')">S'abstenir</a> <a href="JavaScript:MakeLink('d*27alcool','french','on')">d'alcool</a>
     nhịn rượu
   • tránh (làm, nói)
    • <a href="JavaScript:MakeLink('s*27abstenir','french','on')">s'abstenir</a> <a href="JavaScript:MakeLink('de','french','on')">de</a> <a href="JavaScript:MakeLink('parler','french','on')">parler</a>
     tránh nói
   • bỏ phiếu trắng
   • không phát biểu ý kiến (khi bàn cãi)
  • phản nghĩa <a href="JavaScript:MakeLink('Intervenir','french','on')">Intervenir</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('prendre','french','on')">prendre</a> <a href="JavaScript:MakeLink('part','french','on')">part</a>
  </BODY></HTML>

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X