• [ 遺恨 ]

  n

  mối di hận/hận thù
  遺恨がある: có mối di hận (hận thù xâu xa)
  遺恨を晴らす: thanh toán mối hận thù
  ~に遺恨がある: có mối hận thù sâu sắc đối với

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X