• Tin học

  [ 組み込み関数 ]

  hàm cài sẵn [built-in function]
  Explanation: Trong chương trình bảng tính, đây là công thức lập sẵn có thể dùng ngay, nhằm thực hiện các phép tính số học, thống kê, lượng giác, tài chính, và các phép tính toán khác. Hàm cài sẵn được mở đầu bằng một ký hiệu đặc biệt, tiếp theo là một từ khoá, như ( AVG hoặc SUM) dùng để diễn giải mục đích của công thức. Hầu hết các hàm cài sẵn đều yêu cầu phải có một hoặc nhiều đối số nằm trong dấu ngoặc đơn và phân cách bằng cách dấu phẩy).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X