• n

  ầm ầm (tiếng sấm...)/ầm ì (tiếng sấm...)/ì ùng (tiếng sấm...)
  雷が~鳴る: sấm kêu ầm ì, sấm chớp ì ùng

  adv

  lông lốc/cồng cộc/lộc cộc
  木材を~(と)転がす: lăn gỗ lộc cộc
  Ghi chú: từ để chỉ cách lăn của vật to

  n

  ăn không ngồi rồi; sự lười nhác, tình trạng không công ăn việc làm, tình trạng thất nghiệp
  (kỹ thuật) tình trạng để không
  sự vô ích, sự vô hiệu quả, sự không tác dụng, sự không đâu, sự không căn cứ, sự vẩn vơ, sự vu vơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X