• []

  n, n-suf

  sự khác biệt/khoảng cách
  小(大)差で選挙に勝つ: Thắng cử với cách biệt nhỏ (lớn).
  1000円と980円の差は20円だが,その差が購買者に与える心理的影響力は多きい。: 1000 yên và 980 yên chỉ sai khác có 20 yên nhưng sức ảnh hưởng tâm lý đối với người mua là rất lớn.
  この2人の生徒には能力の差がほとんどない。: Gần như không có gì khác biệt về năng

  Kỹ thuật

  []

  hiệu số [difference]
  Category: toán học [数学]

  Tin học

  []

  sự khác nhau [difference]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X