• [ 妨げる ]

  n

  gàn

  v1

  gây trở ngại/ảnh hưởng
  交通を妨げる: gây trở ngại giao thông
  人の勉強を妨げな: ảnh hưởng đến việc học của người khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X