• Kinh tế

  [ 積載トン ]

  tấn cước [shipping ton]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  [ 積載トン ]

  trọng tải hàng hoá/trọng tải tịnh (tính bằng tấn dung tích) [freight tonnage]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]
  Explanation: 積載トン: 容積トンで計算する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X