• [ 蓄える ]

  v1

  tích trữ
  もしもの時のためにお金は多少蓄えておいた方がいいよ。: Nên dự trữ tiền đề phòng khi khó khăn.

  [ 貯える ]

  n

  lưu trữ
  để dành
  chừa lại
  bòn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X