• Tin học

    [ 直結形トランジスタ論理回路 ]

    DCTL [Direct-coupled Transistor Logic/DCTL]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X