• [ 得心 ]

  / ĐẮC TÂM /

  n

  sự tâm đắc
  得心するように :để thỏa mãn ~
  (人)が得心するように :để ~ thỏa mãn

  [ 涜神 ]

  / * THẦN /

  n

  Lời báng bổ
  涜神的な :mang tính báng bổ

  [ 篤信 ]

  / ĐỐC TÍN /

  n

  Sự tận tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X