• Kỹ thuật

  [ 無接点論理回路 ]

  mạch logic không tiếp điểm [noncontact logic circuit]
  Explanation: ダイオードやトランジスタによる半導体スイッチで構成した論理回路

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X