• Tin học

  [ 論理リンク制御 ]

  kiểm soát kết nối luận lý/LLC [logical link control/(LLC)]
  Explanation: LLC là một phần của tầng kết nối dữ liệu trong một ngăn xếp giao thức. Tầng kết nối dữ liệu kiểm soát sự truy cập mạng và định nghĩa cách thức những dữ liệu ở tầng trên (ở dạng gói hay datagram) được cho vào khối để truyền đi trên mạng. Tầng vật lý ở dưới sẽ truyền các khung (frame) dữ liệu như là những chuỗi bit trên mạng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X