• Tin học

  hệ thống thông điệp IRC [IRC (Internet Relay Chat)]
  Explanation: IRC là hệ thống thông điệp nhóm cho phép hai hay nhiều người ở những vị trí cách xa nhau đối thoại thời gian thực. Cuộc đối thoại diễn ra dưới hình thức các thông điệp được gõ vào, và người dùng phải nối vào cùng một IRC server. Các site IRC được gọi là “phòng tán gẫu” (“chat room”). IRC được định nghĩa trong RFC 1459, nó mô tả IRC như một hệ thống hội nghị từ xa. Các máy trạm nối vào một server trung tâm nơi mà thông điệp được phân phối và tiếp nhận. Nhiều IRC server được nối với nhau thông qua Internet hình thành một mạng IRC.

  インターネットやイントラネットなどのTCP/IPネットワーク上で、リアルタイムにテキストデータを交換する「おしゃべり」システム。利用者は専用のクライアントでIRCサーバに接続し、そのサーバに接続している複数の相手と会話ができる。サーバ同士を接続して別のサーバにつないでいる相手と会話する機能もある。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X