• Tin học

  Mạng Dịch Vụ Số Tích Hợp [ISDN (Integrated Services Digital Network)]
  Explanation: ISDN là một hệ thống điện thoại chuyển mạch số hoàn toàn được thiết kế đầu tiên bởi các công ty điện thoại và các nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu như một sự thay thế cho hệ thống điện thoại tương tự. Nó được đề xuất vào năm 1984, với mục tiêu xây dựng hệ chuyển mạch hoàn toàn vào cuối thế kỷ. Một hệ thống số hoàn toàn có nhiều thuận lợi, bao gồm sự tin cậy, tính khả mở và thích hợp cho việc truyền dữ liệu.

  電話やFAX、データ通信を統合して扱うデジタル通信網。日本ではNTTが「INSネット」の名称でサービスを提供している。国際電気通信連合電気通信セクタ(ITU-TS)によって標準化されている。現在各国で提供されているサービスのほとんどはハードウェアとして通常の電話線を使ったN-ISDNであり、3本のチャネル(論理回線)で構成される。通信速度16kbpsのDチャネル(1本)は制御用、64kbpsのBチャネル(2本)は通信用である。2回線同時に使用できるので、電話をかけながらインターネットに接続したりできる。ま

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X