• Tin học

  Giải thuật mã hóa dữ liệu quốc tế [IDEA (International Data Encryption Algorithm)]
  Explanation: IDEA là một giải thuật mã hóa khóa mật (một khóa) theo khối được phát triển bởi Viện công nghệ Swiss Federal. Nó dùng khóa 128 bit so với khóa 56 bit của DES và mã hóa một khối 64 bit tại mỗi thời điểm. Giải thuật được phép sử dụng tự do, và không đòi hỏi bản quyền. Nó được hiện thực trong PGP (Pretty Good Privacy), một công cụ mã hóa thường được dùng trong các chương trình e-mail.

  秘密鍵暗号方式の一つ。1992年にスイス工科大学のJames L.Massey氏とXuejia Lai氏によって発表された。データを64ビットのブロックに区切って暗号化する。鍵の長さは128ビット。秘密鍵暗号の多くを効率良く解読してしまう線形解読法や差分解読法に対しても十分な強度を持つように設計されている。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X