• Kỹ thuật

  bộ thông dịch/bộ biên dịch hội thoại [interpreter]
  Explanation: Bộ dịch nhận một dòng của chương trình nguồn mỗi lần và thực hiện các tác động tương ứng.

  必要なプログラムを1命令毎に翻訳して実行する方式。この方式は翻訳しながら実行するので、実行速度が遅くなる半面、実行しながらデバグできるという利点がある。 BASICは代表的なインタプリタ形言語である。

  Tin học

  trình thông dịch/chương trình thông dịch [interpreter/interpretive program]
  Explanation: Một công cụ phiên dịch ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng để dịch và chạy chương trình cùng một lúc. Các trình thông dịch rất tốt đối với việc học cách lập trình, vì nếu có xảy ra một lỗi, trình thông dịch sẽ cho bạn biết ngay nơi và nguyên nhân thường xảy ra. Bạn có thể sửa đổi ngay tức khắc và cho thực hiện lại chương trình, cứ như vậy mà học cách xây dựng thành công một chương trình.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X