• Kỹ thuật

    lập danh mục/chỉ số hoá [indexing]
    Explanation: Trong bộ nhớ dữ liệu và truy tìm dữ liệu, lập danh mục là tạo ra và sử dụng một danh sách hoặc bảng vốn chứa thông tin tham chiếu trỏ dữ liệu đã nhớ; trong cơ sở dữ liệu, chỉ số hóa là phương pháp tìm dữ liệu bằng cách sử dụng các khoá, như các từ hoặc tê

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X