• vs

  trốn (việc)/bùng (học)
  学校をサボる口実: cớ (lý do) để trốn học
  学校をサボること: trốn học
  私は昨日授業をサボった: hôm qua tôi đã bùng học
  仮病を使ってサボる(仕事などを): giả ốm để trốn việc

  v5r

  trốn học/bùng học/trốn việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X