• Tin học

    giao diện lập trình ứng dụng telephony [TAPI/Telephony API]
    Explanation: TAPI là một API của Microsoft để phát triển và dùng các ứng dụng CTI (computer-telephony integration). TAPI rút tỉa từ tầng phần cứng để các nhà phát triển có thể tạo các sản phẩm độc lập với mạng và thiết bị. Các ứng dụng TAPI có thể được dùng trong mạng điện thoại chuyển mạch, ISDN, PBX, và các mạng IP. TAPI dựa trên nền Windows của Microsoft và được bổ sung bới các API khác của Microsoft như Win32, MAPI (Messaging API), SAPI (Speech API), và MCI (Media Control Interface).///Microsoft nhanh chóng chỉ ra rằng Windows là nền tốt nhất để phát triển các ứng dụng CTI. Windows là hệ điều hành với nền tảng rất lớn và giao diện đồ họa được thiết kế sẵn để xử lý các ứng dụng điện thoại. Hệ điều hành nầy còn hỗ trợ truyền thông mạng. TAPI chứa hai giao diện. Các nhà cung cấp phát triển các ứng dụng CTI ghi vào API ở phần trên. Phần dưới của TAPI được gọi là SPI (Service Provider Interface). SPI cung cấp kết nối cho PBX, các hệ khóa điện thoại, ISDN, hệ điện thoại tương tự, di động, Centrex, và các mạng điện thoại khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X