• Tin học

    hệ thống xuất nhập chuẩn trên mạng [NetBIOS/Network Basic Input Output System]
    Explanation: NetBIOS là một giao diện ứng dụng cho phép các ứng dụng truy cập các dịch vụ trên mạng thông qua phương tiện truyền tải mạng như: NetBEUI, TCP/IP, và SPX/IPX. NetBT (NetBIOS over TCP/IP) là giao diện của Microsoft dùng kết nối các ứng dụng tương thích NetBIOS với TCP/IP. Các thảo chương viên truớc kia dùng NetBIOS để tạo các ứng dụng LAN trong các LAN server của IBM, Microsoft, và cả trong môi trường OS/2.///NetBIOS có nhiệm vụ gán tên cho các máy có kết nối mạng. Tên có thể dài từ 1 đến 15 ký tự và xác định duy nhất một trạm làm việc cho cả máy lẫn người sử dụng máy đó. Một khi máy đã có tên, NetBIOS có thể cung cấp các mối liên kết luận lý, hay các phiên làm việc giữa các máy với nhau, và sau đó sử dụng các mối liên kết nầy để trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống. Quá trình trao đổi có thể theo dạng yêu cầu NetBIOS, hay SMB (Server Message Blocks).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X