• Tin học

    nhiệm vụ nền trước/nhiệm vụ nổi [foreground job]
    Explanation: Trong các máy tính có khả năng đa nhiệm, đây là loại công việc đang được thực hiện trong cửa số hoạt động. Đối với Microsoft Windows, phần thời gian bộ xử lý dành cho các nhiệm vụ nền trước nhiều hay ít tùy thuộc vào nhiệm vụ đó là một ứng dụng Windows hay DOS, và tùy thuộc vào các thông số cài đặt về nền trước và nền sau, được thiết lập theo phần Scheduling của tính năng 386 Enhanced trong Control Panal của Windows. Trong các môi trường khác, như DOS và mạng chẳng hạn, thì nhiệm vụ nền trước là loại công việc được ưu tiên so với các nhiệm vụ nền sau trong khi thực hiện. Ví dụ việc in và tính toán ở nền sau chẳng hạn sẽ được thực hiện trong những khoảng thời gian tạm ngưng ngắn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nền trước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X