• Tin học

  [ ページきじゅつげんご ]

  ngôn ngữ mô tả trang ( PDL) [Page Description Language/PDL]
  Explanation: Một ngôn ngữ lập trình dùng để mô tả các sản phẩm lối ra máy in theo các lệnh độc lập đối với thiết bị.///Bình thường, sản phẩm lối ra máy in của một chương trình bao gồm các mã điều khiển máy in thay đổi tùy theo từng loại máy in. Tuy nhiên, nếu chương trình tạo ra sản phẩm lối ra này phù hợp với PDL, thì có thể điều khiển bất kỳ máy in nào có chứa trình thông dịch đối với PDL đó. Các PDL đồng thời cũng chuyển gánh nặng công việc xử lý sản phẩm lối ra máy in cho chính máy in đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X