• [ ねんだいき ]

  n

  sử thư
  sử sách
  Biên niên/sử biên niên/biên niên học
  われわれの宇宙計画の歴史的な年代記 :Biên niên sử về chương trình vũ trụ của chúng ta.
  歴史年代記 :Biên niên sử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X