• Tin học

  [ あいてさきこていせつぞく ]

  mạch ảo cố định-PVC [Permanent Virtual Circuit/PVC]
  Explanation: Mạch ảo là một tuyến đường thuộc mạng chuyển gói nhưng được xem như mạch kết nối vật lí. Mạch ảo được xác định, duy trì bởi các hệ thống và các nút trên mạch, nhưng tuyến đường thật sự qua mạng chuyển gói có thể thay đổi phụ thuộc vào việc định tuyến qua các kết nối bị ngắt hay bận rộn. Quan trọng là các gói được truyền tải theo thứ tự trên một tuyến đặc biệt và tới nơi cũng theo thứ tự. PVC là một mạch cố định được định trước bởi một nhà truyền thông mạng công cộng (hay nhà quản trị mạng trên một mạng cục bộ). Sự thường trực của đường dây tránh quá tải việc cài đặt và cải tiến năng suất trên mạng. PVC được sử dụng trên một mạch gồm các bộ định tuyến để duy trì sự nối kết liên tục nhằm truyền tải các thông tin định tuyến trong môi trường mạng động. Các nhà truyền thông cài đặt PVC cho khách hàng nhằm giảm sự quá tải và cải tiến năng suất trên mạng.

  パケット通信網やフレームリレー網、ATM網などで、接続先の端末をあらかじめ固定しておく通信方法のこと。通信先のアドレスが決まっているため、パケットごとに通信先を指定する必要がない。パケット網を専用線のように使うことができるため、認証を確実に実行することができ、セキュリティを確保した安全な広域プライベートネットワーク(VPN)を構築することができる。これを安価な専用線サービスとして提供している通信会社も多い。パケット交換網では「Permanent Virtual Circuit」と呼ばれるが、ATM交換網で

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X