• [ へいてん ]

  n

  sự đóng cửa hàng
  七時に閉店: 7 giờ đóng cửa hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X