1. Address - also ADR, Addy, ADD, ADRS, adr$, A, Addrs and ADS
    2. Address Register - also AR, ADR and ADRS

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X