1. Automatic Flight Control System
  2. Air Force Communications Service
  3. Air Force Communications System
  4. Alliance for Cellular Signaling
  5. Air Flow Control System
  6. Army facilities components system
  7. Artillery Fire Control System
  8. Automated Fire Control System
  9. Active federal commissioned service
  10. Advanced Flight Control System
  11. Antibody-forming cells - also AFC
  12. Army Facilities Component System

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X