1. AMOCO
  2. Alternant molecular orbital
  3. Assurance Management Office
  4. Atomic, molecular and optical
  5. Aviation Medical Officer
  6. Automation Management Office
  7. Acquisition Management Organization
  8. Advance Material Order
  9. Administrative Operations Division
  10. Aerial measurement operation
  11. Advanced Munitions Office
  12. Air movement officer
  13. Aircraft Maintenance Officer
  14. Aircraft Material office
  15. Albuquerque Microelectronics Operations
  16. Alkene monooxygenase
  17. Amoxycillin - also AMX, AMOX, Amoxil and AX
  18. Amoxicillin - also AM, AMX, AX and AMOX
  19. Ammunition - also AMMO and Amm
  20. Ammonia monooxygenase - also amoA

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X