1. Bureau of Engraving and Printing
  2. Back-end processor
  3. Black Employment Program
  4. Budget Execution Plan
  5. Ballistic eye protection
  6. Balloon electronics package
  7. Basic Emergency Plan
  8. BE:P
  9. Benign enlargement of prostate
  10. Behavioral education plan
  11. Bepridil - also BPD
  12. Beta-endorphin - also beta-EP, beta-End, BE, beta-E, B-EP, B-END, BEND, beta-EN, B-EN, beta-endo, betaEP, beta-Endi, B-E, beta-ED, beta-EPH, betaE and betaEND
  13. Benzopyrene - also BaP, B[a]P, BP, B[e]P and B[alpha]P

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X