1. BM mononuclear cells - also BMMC and BM-MNCs
    2. Bone marrow mononuclear cells - also BMMNC, BMMC, BMMNCs, BM-MNCs, BMNC and BM-MNC
    3. Bone marrow-derived mast cells - also BMMC

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X