1. Bureau of Prisons
  2. Balance of Payments
  3. Basic Oxygen Process
  4. Baseline Operations Plan
  5. BINARY OUTPUT PROGRAM
  6. Balance Of Plant
  7. Balance Of Payment
  8. Bit-Oriented Protocol
  9. Bacterio-opsin gene
  10. Bacterioopsin - also bo
  11. Balance of point
  12. Bank of Portugal
  13. Basalt operating procedure
  14. Basic operation plan
  15. Basic Operations Plan
  16. Basic-O process
  17. Battlefield Operational Plan
  18. BOZ - also BOW
  19. BOW - also BOZ
  20. Breach of Peace - also B of P

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X