1. Broadcast Public Affairs Detachment
    2. Binary Synchronous Communications Protocol Packet Assembler/Disassembler
    3. Bipolar affective disorder - also BAD, BP, BPD and BD

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X