1. Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
  2. C4I Surveillance and Reconnaissance
  3. Command, Control, Communications and Computer Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
  4. Command, Control, Communications, computers and information, surveillance and reconnaissance
  5. Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
  6. Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X