1. Commander - also Cdr, Com, Comdr, CC, CMDR, CNAL, CNAP, COMAFFOR, COMARFOR, COMCAF, COMJTF, COMMARFOR, COMNAVFOR, CD, C, Comm and com.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X