1. Cover - also C'vr, C, CVR and Cov.
  2. Coefficient of Variation - also CV, CVo, CVI and CCV
  3. Covered - also CVRD
  4. Covering - also C and CVRG
  5. City of Villains
  6. Coke oven volatiles
  7. Counter Obstacle Vehicle
  8. Closed Order Variance
  9. Coefficient of variance - also CV
  10. Coefficients of variation - also CV and CVo
  11. Coronavirus - also CV
  12. COVANTA ENERGY CORP.
  13. IATA code for Covilha Airport, Covilha, Portugal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X